V.Pack & Move กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือสิ่งที่เราใส่ใจไม่แพ้การดำเนินธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ บริษัท วีแพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนสังคมโดยการให้ทุนการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพ และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป