V.Pack & Move (Bangkok) Co., Ltd.

90/1 Moo 4 Bangchalong, Bangplee Samutprakran 10540 Thailand.

Tel : (662) 750-9555 Fax : (662) 750-9556 - 7

E-mail : hrm@vpackmove.com

1. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกชิปปิ้ง ( 1 อัตรา )

    คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศ                    ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา      ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือผู้มีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีความรับผิดชอบ
• ประสบการณ์       อย่างน้อย 1-2 ปี มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีความรับผิดชอบ
    รายละเอียดงาน :
1. ดำเนินการตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก
2. ดำเนินการนำใบขนโดยใช้ระบบ Paper Less
3. ปฎิบัติตามขั้นตอนในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน เพื่อให้งานดำเนินการเป็นไปด้วยดี
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ กรมศุลกากร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานชิปปิ้ง
6. ตรวจสอบการเบิกและการปิดค่าใช้จ่ายในระบบ Dinamix AX ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
7. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย