V.Pack & Move (Bangkok) Co., Ltd.

90/1 Moo 4 Bangchalong, Bangplee Samutprakran 10540 Thailand.

Tel : (662) 750-9555 Fax : (662) 750-9556 - 7

E-mail : hrm@vpackmove.com

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย ( 1 อัตรา )

    คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศ                    ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา      ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด,การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามรถเขียน-อ่าน-พูด-ฟังภาษาอังกฤษได้ดี
• ประสบการณ์       อย่างน้อย 1-2 ปี มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีความรับผิดชอบ
    รายละเอียดงาน :
1. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
1.1 ปฎิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
1.2 ปฎิบัติตามนโยบายการกำหนดยอดขาย ตามนโยบายของบริษัทฯ
1.3 ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและการขายของคู่แข่ง
1.4 ดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย การตลาดและสร้างภาพพจน์บริษัทฯ
1.5 ดำเนินการด้านการตลาด เพื่อขยายตลาด (งาน) ให้มากขึ้น
1.6 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
2. การส่งเสริมการขาย
2.1 ดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานด้านการตลาดและการขาย
2.2 ดำเนินการ ปฎิบัติตามขึ้นตอนขายและการตลาดให้ได้ตามนโนบายและเป้าหมายที่กำหนด
3. การติดต่อเสนอขายและบริการลูกค้า
3.1 ดำเนินการ ติดต่อ เสนอขายการบริการให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม
3.2 ดำเนินการ คิดค่าบริการและทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
3.3 ดำเนินการ ติดตาม การนัดหมายเพื่อรับสินค้าหรือจัดส่งพนักงานไปบริการลูกค้า
3.4 ดำเนินการ ติดต่อจัดหาบริษัทตัวแทน ต่างประเทศให้กับลูกค้า
3.5 ติดตามดำเนินการ สอบถามหรือหาข้อมูลจากลูกค้าว่าได้รับความพอใจในการได้รับบริการหรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
3.6 ติดตามดำเนินการ ตามหนี้ (ถ้ามี) กับลูกค้าที่มีปัญหาจากการขายของพนักงานขายเอง
3.7 ทำรายงานการเสนอขายทุกเดือน พร้อมสรุปยอดขายของพนักงานเองและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
5. ปฎิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย